Goldenklubben sektion Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL ÅRSMÖTE

Golden retrieverklubben Halland

Datum 2020-02-09 

 

 

 

 1.      MÖTETS ÖPPNANDEOrdförande Aimo Olsson hälsade medlemmarna

          välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.      JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN

        Sammanlagt 15 röstberättigade medlemmar var närvarande.

3.      VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

        Till mötesordförande valdes Ann-Britt Jacobsson.

4.     MEDDELANDE OM STYRELSENS VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

        Till sekreterare valdes Ingrid Ekdahl.

5.      VAL AV JUSTERARE

        Till justerare tillika rösträknare valdes Johanna Lindgren och

       Renny Eelkema.

6.    MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSNING

      Mötet har blivit utlyst via sektionens hemsida, via Facebook och i

      Golden Nytt.

7.    FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

       Dagordningen fastställdes.

8.    FÖREDRAGANDE AV STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

      2019, ÅRSBOKSLUT SAMT RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

     Aimo Olsson föredrog verksamhetsberättelsen och Margaretha Olsson

      föredrog resultat och balansräkningen.

9.   FÖREDRAGANDE AV REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FAST-

      STÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BOKSLUT

       Margaretha Olsson föredrog revisorns berättelse. Beslut togs om

       godkännande av balans- och resultaträkning samt bokslut.

10.  FRÅGA OM ANSVARSFRIHET

      Beslut fattades om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna

      verksamhetsåret.

11.  STYRELSENS FÖRSLAG TILLVERKSAMHETSPLAN.

       Styrelsen föredrog sitt förslag till verksamhetsplan för kommande

       verksamhetsår.. Denna godkändes och lades till handlingarna.

12.  STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE

      VERKSAMHETSÅR

       Styrelsen föredrog sitt förslag till budget för kommande verksamhetsår,

       vilken godkändes och  fastslogs.

 13.   FASTSTÄLLANDE AV RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN

        FÖR STYRELSEN, REVISORER OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER.

        Styrelsen föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnads-

       ersättning till styrelse och revisorer  och övriga funtionärer, dvs. lägsta

       statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten ska utgå.

14.  VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER

       OCH SUPPLEANTER

      Till ordförande valdes Helen Andersson 1år (nyval)

      Till ordinarie ledamöter:  

     Margaretha Olsson 2 år ( omval)

     Aimo Olsson 2 år (nyval)

     Ingrid Ekdahl (innehar mandat, omval)

     Susanne Fendell (innehar mandat, omval)

     Stefan Cederhag (innehar mandat, omval)

     Marie Dahlqvist (innehar mandat, omval)

     Suppleanter:

     Stefan Lööw (1 år)

     Katarina Antonsson ( 1år)

     Kristina Privér (nytt mandat, 1 år)


15.  VAL AV REVISORER
       Till ordinarie revisor valdes Mats Jönsson
16.  VAL AV VALBEREDNING

        Till valberedningen valdes Roland Samuelsson (sammankallande)

        Renny Eelkema samt Eva Wendt.

17. BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 14 – 16
       Justerarna genomförde en justering av punkterna 14 – 16.

18. BEHANDLING AV FRÅGOR SOM ANMÄLTS TILL MÖTET

      Det fanns inga övriga frågor.

19. GENOMGÅNG AV HANDLINGAR TILL KLUBBENS

     FULLMÄKTIGEMÖTE.

     Motion från sektion Medelpad-Hälsingland: Få ett ökat engagemang och

    intresse för FB-R behandlades. Mötet följde klubbstyrelsens beslut att

    avslå motionen. Beslutet var enhälligt.

    Sektionen ska sända två ledamöter till sektionsdag/fullmäktigemötet

    den 28 – 29 mars 2020.

20. ÖVRIGA FRÅGOR

      Två övriga frågor behandlades:

      Sektionens hemsida  måste vara aktuell och uppdateras kontinuerligt.

      Webbmaster håller på med en ny utformning av hemsidan.

      Möjlighet att kunna deltaga vid praktisk jakt för sektionens medlemmar.

      Stor vikt måste dock läggas på hundarnas mognad och erfarenhet.

       Möjligheten ska undersökas närmare.

21. MÖTETS AVSLUTNING.

      Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

………………………………………………………………..

Ann-Britt Jacobsson,  Årsmötesordförande

 

……………………………………………………………

Johanna Lindgren, Justerare

 

 

………………………………………………………………..

Ingrid Ekdahl,  Sekreterare

 

……………………………………………………………….

Renny Eelkema , Justerare

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2020-02-09

 

Närvarande: Helen Andersson, Margaretha Olsson, Aimo Olsson, Ingrid Ekdahl, Stefan Cederhag, Renny Eelkema,  Marie Dahlqvist.

Plats: HKK:s klubbstuga, Falkenberg

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet, som genomfördes direkt  efter årsmötesförhandlingarna. Valet av styrelse är omedelbart justerat enligt separat bilaga.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Olsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 VAL AV KASSÖR.

Till kassör valdes Margaretha Olsson

§ 5 KLUBBENS FIRMATECKNARE

Till klubbens firmatecknare valdes Helen Andersson och Margaretha Olsson

§ 6 ARBETSFÖRDELNING FÖR FUNKTIONÄRER INOM STYRELSEN.

Det beslutades att fördelningen av funktionärer i styrelsen skall ha följande sammansättning:

Ordförande:                    Helen Andersson

Kassör:                          Margaretha Olsson

Sekreterare:                   Ingrid Ekdahl

Utställningsansvarig:       Susanne Fendell

Jaktansvarig:                  Marie Dahlqvist

Viltspårsansvarig:           Stefan Cederhag

Informationsansvarig:     Ingrid Ekdahl

Webbansvarig:               Aimo Olsson

Ledamot:                        Aimo Olsson

Suppleanter:                  Stefan Lööw, Katarina Antonsson, Kristina Privér

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR.

Att närvara vid sektionsdagarna den 28 och 29 mars utsågs:

Helen Andersson och Susanne Fendell.

§ 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN:

Beslut om datum och plats för kommande styrelsemöten under verksamhetsåret.

4/4 kl 16,00 på Studiefrämjandets lokal i Halmstad

19/7  kl 16,00 på Studiefrämjandets lokal i Falkenberg

4/10  kl 16,00 på Studiefrämjandets lokal i Halmstad

2021  jan ??

§ 9 MÖTETS AVSLUTNING:

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

  

Halmstad 20200209

  

-------------------------------------

Sekreterare, Ingrid Ekdahl

 

--------------------------------------

Justerare, Margaretha Olsson

  

---------------------------------------

Ordförande, Helen Andersson