Goldenklubben sektion Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2019
Golden retrieverklubben Sektion Halland

Datum 2019-02-10

 

Närvarande: 17 Röstberättigade medlemmar.

Plats: Hallands Kennelklubbs lokaler i Falkenberg

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Vid genomgång av röstlängden fastslogs att 17 stycken medlemmar var närvarande

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till ordförande för mötet valdes Ann-Britt Jacobsson

§ 3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL SEKTETERARE PÅ MÖTET

Till sekreterare valdes Jörgen Andersson.

§ 4 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justerare valdes Margaretha Olsson och Eva Wendt

§ 5 FRÅGAN OM MÖTET HAR BLIVIT BEHÖRIGEN UTLYST

Mötet har blivit utlyst i Golden Nytt, sektionens hemsida och via Facebook. Beslutades att mötet har blivit behörigen utlyst.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastslogs.

§ 7 FÖREDRAGANDE AV STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 OCH ÅRSBOKSLUT

Jörgen Andersson föredrog verksamhetsberättelsen via ett PoP bildspel och Margaretha Olsson föredrog bokslutet.

§ 8 FÖREDRAGANDE AV REVISORNS BERÄTTELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING

Margaretha Olsson föredrog revisorns berättelse. Beslut togs om att godkänna balans och resultaträkningen.

§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN     

Beslut fattades om att ge avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

Verksamhetsplanen fastställdes.

§ 11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Budgeten för 2019 fastslogs och överlämnas till den nya styrelsen.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN FÖR STYRELSEN, REVISOR OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER.

Beslutades att tidigare policy skall gälla för budgetåret 2019. Milersättning för egen bil fastställdes till 18,50 SEK per mil

§ 13 VAL ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDARMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN

Beslut togs enligt valberedningens förslag.

Följande val beslutades:

Ordförande: Aimo Olsson 1 år

Ordinarie ledamot:

Margaretha Olsson 1 år (omval)

Helen Andersson 1 år (omval)

Susanne Fendell 2 år (nyval)

Ingrid Ekdahl 2 år (nyval)

Stefan Cederhag 2 år (nyval)

Marie Dahlqvist 2 år (nyval)

Suppleanter:

Stefan Lööw 1 år

Katarina Antonsson 1 år

§ 14 VAL AV REVISOR

Till revisor valdes Mats Jönsson

§ 15 VAL AV VALBEREDNING

Till Valberedning valdes Roland Samuelsson (sammankallande), Renny Eelkema och Eva Wendt.

§ 16 BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 13–15

Justerarna och mötesordförande genomförde en justering av punkterna 13–15.

§ 17 BEHANDLING AV FRÅGOR SOM ANMÄLTS TILL STYRELSEN

Det har inte inkommit några frågor eller motioner till årsmötet.

§ 18 GENOMGÅNG AV HANDLINGAR TILL KLUBBENS FULLMÄKTIGEMÖTE

Handlingar till Golden Retrieverklubbens fullmäktigemöte i Stockholm den 24 mars 2019 gicks igenom.

Sektionen är berättigad att skicka två ledamöter till sektionsdag/fullmäktige den 23–24 mars 2019. Det informerades om att alla medlemmar har möjlighet att deltaga som ledamot för sektion Halland. Styrelsen utser vilka som skall representera sektion Halland vid fullmäktigemötet.

De har inkommit en motion till klubbstyrelsen vilken föredrogs och diskuterades. Motionen är insända av sektion Skåne/Blekinge och behandlar problematik runt domarfrågan vid Open Show.

Årsmötet beslutade följande:

Motionen skall avslås.

Samtliga 7 stycken motioner till SSRK:s fullmäktigemöte 2019 gicks igenom och diskuterades.

Årsmötet tar inte ställning angående dessa motioner.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Det fanns inga övriga frågor.

§ 20 MÖTETS AVLUTNING

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avlutade årsmötet.

Avgående styrelseledamöterna Ann-Britt Jacobsson, Ingrid Andersson och Jörgen Andersson förärades med blommor, som tack för deras insatser i styrelsearbetet under årens lopp. Vi önskar att alla fortsättningsvis kommer att medverka på sektion Hallands aktiviteter.

Halmstad 2019-02-10

____________________________
Sekreterare, Jörgen Andersson

Justerare, Margaretha Olsson

Justerare, Eva Wendt

Ordförande, Ann-Britt Jacobsson

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2019-02-10

 

Närvarande: Margaretha Olsson, Aimo Olsson, Ingrid Ekdahl, Helen Andersson, Stefan Cederhag, Renny Eelkema, Susanne Fendell, Stefan Lööw, Katarina Antonsson, Marie Dahlqvist.

Plats: HKK:s klubbstuga, Falkenberg

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Aimo hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet, som genomfördes direkt  efter årsmötesförhandlingarna. Valet av styrelse är omedelbart justerat enligt separat bilaga.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Olsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 VAL AV KASSÖR.

Till kassör valdes Margaretha Olsson

§ 5 KLUBBENS FIRMATECKNARE

Till klubbens firmatecknare valdes Aimo Olsson och Margaretha Olsson

§ 6 ARBETSFÖRDELNING FÖR FUNKTIONÄRER INOM STYRELSEN.

Det beslutades att fördelningen av funktionärer i styrelsen skall ha följande sammansättning:

Ordförande:                    Aimo Olsson

Kassör:                          Margaretha Olsson

Sekreterare:                   Ingrid Ekdahl

Utställningsansvarig:       Susanne Fendell

Jaktansvarig:                  Helen Andersson

Viltspårsansvarig:           Stefan Cederhag

Informationsansvarig:     Ingrid Ekdahl

Webbansvarig:               Aimo Olsson

Ledamot:                        Marie Dahlqvist

Suppleanter:                  Katarina Antonsson, Stefan Lööv.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR.

Att närvara vid sektionsdagarna den 23 och 24 mars utsågs:

Susanne Fendell och Helen Andersson

 

§ 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN:

Beslut om datum och plats för kommande styrelsemöten under verksamhetsåret.

14/4  kl 16,00 på Studiefrämjandets lokal i Halmstad alt Varberg

16/6  kl 16,00 på Studiefrämjandets lokal i Halmstad alt Varberg

29/9  kl 16,00 på Studiefrämjandets lokal i Halmstad alt Varberg

2020 jan ??

 

§ 9 MÖTETS AVSLUTNING:

Aimo avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Halmstad 20190212

-------------------------------------

Sekreterare, Ingrid Ekdahl

--------------------------------------

Justerare, Margaretha Olsson

---------------------------------------

Ordförande, Aimo Olsson

 

 

BILAGA TILL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE - GRK Halland 2019-02-10

Följande §§ förklarades av fullmäktige som omedelbart justerade

Till ordförande på ett år valdes

Aimo Olsson

Till ordinarie ledamöter på två år valdes

Stefan Sederhag

Susanne Fendell

Ingrid Ekdahl

Marie Dahlqvist

 kvarvarade i styrelsen omval1 år Margaretha Olsson 1år, Stefan Cederhag 1 år, Helen Andersson

Till suppleanter på ett år valdes

Stefan Lööw

Katarina Antonsson

  

Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följer:

1.

Stefan Lööw

2.

Katarina Antonsson

 

Val av revisorer, revisorssuppleanter och valberedning

Till ordinarie revisorer på ett år valdes

 Mats Jönsson

 

Till revisorssuppleant på ett år valdes

 

 

Till sammankallande i valberedningen på ett år valdes

 Roland Samuelsson

Till ledamot i valberedningen på två år valdes

Renny Elkema

Till ledamot i valberedningen på ett år valdes

 Eva Wendt


Justeras:

 

 

 

Mötets ordförande

Av årsmötet vald justerare

Av årsmötet vald justerare