Goldenklubben sektion Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2020-04-04

 

Närvarande: Ingen närvarande  p g a Corona virus

Plats: -----

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

§ 2 VAL AV JUSTERARE (ingen)

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING (ingen)

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL (ej genomgått)

§ 5 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN (ingen)

§ 6 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Margareta har meddelat att det inte skett några förändringar i budgeten sedan senaste mötet.

§ 7 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG

Informationsbrev till nya goldenägare och goldenmedlemmar skickas ut vid varje månadsskifte. Info från SSRK och SKK skickas vidare till styrelsen.

§ 8 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG (ingen)

§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Den första öppna träningen ställdes in då det bara var 1 anmäld.

Nästa öppna träning genomfördes vid Annies gård. Det var 9 förare som kom, därav 2 st nya medlemmar. Tyvärr har övriga träningar fått ställas in p g a det nuvarande läget.

Kommande sommarträningar kommer, om läget tillåter, ev att genomföras och kan ev utökas med några extra tillfällen.

§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningen den 2/5 är inställd p g a Coronaläget. Ny utställning, som är vår Adventsutställning, planeras hållas i Mellbyhallen med domare Ingrid Lundqvist.

§ 11 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRSANSVARIG

Viltspårskursen har varit igång då gällande riktlinjer godkänner detta. Gruppen har samtyckt till fortsatt träning och gruppen är nu uppdelad i två gruppen fm/em. Antal deltagare är 8 st. Det finns tillgång till handtvätt och desinfektionmedel.

§ 12 RAPPORT FRÅN HEMSIDESANSVARIG

Info om vad som händer genom hemsidorna hos SKK, SSRK, SSRK V både centralt och lokalt och SSRK Prov. Där syns aktiviteter i södra Sverige. Läget uppdateras kontinuerligt.

§ 13 RAPPORT FACEBOOKSANSVARIG

Inställda aktiviteter är meddelade på FB. Nya bilder från viltspårskursen läggs ut som vanligt.

§ 14 INFORMATION OM GOLDEN NYTT.

Manus till Goldennytt 2 kommer att innehålla info om inställda aktiviteter. Info om framtida adventsutställningen på Mellbyhallen, samt viltspåraktiviter.

Uppmaning om att besöka vår hemsida/fb för att ta del av när aktiviterena sätter igång igen.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

Messingergruppen där styrelsens ledamöter ingår fungerar bra. Bra med snabb kontakt speciellt i Corona tider. Snabba beslut ang aktiviteter.

§ 16 NÄSTA MÖTE          

Nästa möte, om läget tillåter, kommer att äga rum den 19/7 kl 16.00 i Falkenberg (Studiefrämjandets lokaler, Stefan C ska göra en förfrågan)

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE------

 

Halmstad 20200408

____________________________
Sekreterare, Ingrid Ekdahl


____________________________
Ordförande, Helen Andersson

____________________________

Justerare (ingen)

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (extra insatt)
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2020-06-27

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Stefan Cederhag, Susanne Fendell, Marie Dahlqvist, Kristina Privér

Plats: Stora Berg 110, Getinge

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och föreslog en presentationsrunda av medlemmarna, då Kristina är ny som suppleant.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Susanne Fendell.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubben har god ekonomi. Återbetalning av sektionsdagarna, som blev inställda, har kommit till klubben. En viss återbetalning av flygbiljetterna kommer att ske.

§ 6 Rapport om innehållet till GN 2. Texten bestod mest om inställda evenemang. Inför GN 3 (manusstopp 28/7) ska info finnas om inställda evenemang, såsom Goldendagen i aug och Adventsutställningen.

§ 7 RAPPORT OM HEMSIDAN

På almanackan ska man kunna länka vidare och få mer info om aktiviteter. Förslag om att skapa en enkät, där medlemmar, nya som gamla, ska kunna önska vad de vill ha för olika aktiviteter.

§ 8 RAPPORT OM FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER

Facebooksidan är flitigt använd och uppdateras kontinuerligt med aktiviteter. Mycket positivt med bilder och tillhörande texter.                      Aimo Olsson kommer att vara administratör tillsammans med Helen då Renny E avsagt sig admin-uppdraget. Klubbens messingergrupp fungerar mycket bra, med snabb kontakt mellan styrelsemedlemmarna.

§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Under våren har det inte varit några aktiviteter p g a Coronapandemin. I sommar har det förekommit en del öppna träningar med få deltagare.

§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG.

Vårens viltspår kunde genomföras då gruppen delades upp i en förmiddags-och eftermiddagsgrupp. Totalt blev det 8 träffar. Inför hösten kan viss viltspårträning komma att äga rum. Eftersom det är pandemitider och jaktperiod så kommer det inte att bli någon kurs.

§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

All form av utställningar inställes p g a Coronapandemin. Uthyrare och domare är vidtalade.

§ 12 RAPPORT OM KOMMANDE AKTIVITETER.

P g a Coronanpandemin kommer det inte förkomma några aktiviteter under sommaren och hösten. Vi avvaktar FMH rekommendationer.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

En enkät ang olika aktiviteter kommer att utarbetas och läggas på hemsidan. Detta för att kunna fånga upp nya och gamla medlemmar. Marie har fått allt material, som jaktansvarig, av Helen. Susanne har övertagit borden, som används till bl a utställningar och andra aktiviteter. Dessa går att låna av medlemmarna.

§ 14 NÄSTA MÖTE          

Nästa möte äger rum den 4/10 2020. Plats: Ovisst i nuläget. Obs! Mötet den 19/7 inställt!!

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse. Ett tack till Marie, som fixat att vi kunde vara på Stora Berg, där vi åt en god våffla med tillbehör.

 

Halmstad 2020-06-28

____________________________
Sekreterare, Ingrid Ekdahl

____________________________
Justerare, Susanne Fendell

____________________________
Ordförande, Helen Andersson