Goldenklubben sektion Halland

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland
Datum 2019-04-14
Närvarande: Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Ingrid Ekdahl, Helen
Andersson, Stefan Cederhag, Stefan Lööw, Katarina Antonsson, Marie
Dahlqvist
Plats: Studiefrämjandets lokal i Varberg.
§ 1 MÖTET ÖPPNAS
Aimo hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.
§ 2 VAL AV JUSTERARE
Att justera dagens protokoll valdes Helen Andersson.
§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.
§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades med ett godkännande till
handlingarna
§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN
Margaretha lämnade en utförlig redovisning av nuvarande ekonomi och
sektionen har nu arbetat sig fram till en god ekonomi.
Adventsutställningen 2018 gick med ett plus när alla utgifter är
borträknade och Margaretha har nu fått fakturan på lokalhyran på
Hundarenan. En del intäkter från viltspår har inkommit.
Sektionens ärende hos Skatteverket har alltjämt inte fått någon lösning.
§ 6 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG
Förslag till manuset för Golden Nytt nr 2 2019 skall sändas in till
redaktören senast 2019-04-21. I manuset skall ingå bl.a. information
om Utställning 4/5-2019 enligt separat annons, Öppna träningar,
Jaktstig, En Träningsdag för sektion Halland där Skåne är inbjuden,
Viltspår, Trimkurs. Dessutom planeraras det för Vandringar i Hallands
vackra natur. All info finns på klubbens hemsida samt facebook
§ 6 HEMSIDAN
Aimo gör kontinuerligt justeringar på hemsidan och håller Ren ny
uppdaterad. Ett önskemål är att det ska bifogas mer foton med
medföljande text för att göra informationen mer lockande.
1
§ 7 RAPPORT ANGÅENDE FACE-BOOK OCH SOCIALA MEDIER
vår facebooksida välbesökt med nästan 300 besökande och uppdateras
kontunuerligt.
§ 8 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG.
Det har varit en bra uppslutning av deltagare vid de Öppna träningarna
som har hittills genomförts under våren. Nästa öppna träning ska äga
rum i Faurås den 19 april.
Helen framförde att skall genomföras en träningsdag, med
apporteringsträning, lydnadsträning och ev utställning på Björkebergs
gård i Hishult den 1 maj. Sektion Skåne är inbjuden. Se mer info på
klubbens hemsida
Det finns även förslag på att genomföra en Jaktstig vid något tillfälle
under våren 2019.
§ 9 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG
Viltspårsansvarig meddelade att viltspårkursen fortskrider som planerat
och äger rum på olika platser. Info om platser och tider läggs ut på både
hemsidan och Facebook.
§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG
Det är klart med utställningarna för 2019 enligt följande:
4/5-2019 Falkenbergs Brukshundklubb är bokat med Åsa Cederlund
som domare. Ev kommer anmälningstiden att förlängas då det inkommit
få anmälningar. Samling kl 8.00 och starttid för utställningen kl 10.00
30/11-2019 Halmstads Hundarena som inte är bokat med Ingrid
Bergenblad som domare.
Stefan C har försökt nå kontakt med Madelene Runberg angående
genomförande av trimkurser, men han har inte lyckats.
Ev trimkurs meddelas via hemsidan.
§ 11 KOMMANDE AKTIVITETER
En kommande familjedag, Goldendagen, med olika aktiviteter planeras
att genomföras i september. Plats: Falkenbergs Brukshundklubb. Tid
meddelas senare, se hemsidan och facebook.
Planering av Vandringar i Hallands vackra natur från norr till söder.
Katarina ansvara för 2 vandringar. Se mer info på hemsidan.
En pysselaktivitet med tillverkning av aktiveringsleksaker. Helen och
Katarina ansvarar för detta. Se vidare info på klubbens hemsida.
Ett prova på WT planeras till hösten. Mer info finns på hemsidan längre
fram.
2
Öppet spår planeras från viltspårgruppen längre fram. Se info på
hemsidan.
§14 ÖVRIGA FRÅGOR
Förslag att Renny ska skapa en messingergrupp där styrelsens
ledamöter ingår.
§ 15 NÄSTA MÖTE
16 juni på Studiefrämjnadets lokaler i Halmstad
§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE
Aimo avslutade mötet och tackade för visat intresse samt tackade
Katarina för fikat.

sekreterare, Ingrid Ekdahl
Justerare, Helen Andersson
Ordförande, Aimo Olsson

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland
Datum 2019-06-16
Närvarande: Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Ingrid Ekdahl, Helen
Andersson, Stefan Cederhag, Stefan Lööw, Susanne Fendell, Marie
Dahlqvist
Plats: Studiefrämjandets lokal i Halmstad
§ 1 MÖTET ÖPPNAS
Aimo hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.
§ 2 VAL AV JUSTERARE
Att justera dagens protokoll valdes Susanne Fendell.
§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.
§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och lades med ett godkännande till
handlingarna
§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN
Margaretha lämnade en redovisning av ekonomin och sektionen har nu
arbetat sig fram till en god ekonomi. Hyran för vårutställningen på SBK
Falkenberg visade sig bli mycket billigare än på Skottorps slott.
Sektionens ärende hos Skatteverket har alltjämt inte fått någon lösning.
§ 6 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG
Förslag till manuset för Golden Nytt nr 3 2019 skall sändas in till
redaktören senast 2019-07-28. I manus ska ingå information om
Adventsutställningen den 30/11-19. Öppna träningar, som återupptas
till hösten efter sommarträningen, Jaktstig, info om öppna viltspår på
hösten. Dessutom planeraras det för Vandringar i Hallands vackra natur.
All info finns på klubbens hemsida samt facebook
§ 7 HEMSIDAN
Aimo gör kontinuerligt justeringar på hemsidan och håller Ren ny
uppdaterad. Ett önskemål är att det ska bifogas mer foton med
medföljande text för att göra informationen mer lockande.
1
§ 8 RAPPORT ANGÅENDE FACE-BOOK OCH SOCIALA MEDIER
Vår facebooksida är välbesökt med många besökande och uppdateras
kontinuerligt.
§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG.
Det har varit en bra uppslutning av deltagare vid de Öppna träningarna,
som har hittills genomförts under våren. Inför sommaren skall klubben
ha 4 sommarträningar. Det blir 2 jaktträningar samt 2 rallyträningar.
Jakträningar ska vara den 18/6 på Annies gård och 3/7 på Ön.
Rallyträningen den 24/6 och 9/7 ska vara på Galgberget. Helen
framförde att det i höst skall genomföras en WT träningsdag, med hjälp
av Ann-Britt J och Jörgen A.
§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG
Viltspårsansvarig meddelade att viltspårkursen är avslutad och var
mycket lyckad. Det var olika hundraser representerande. Inför hösten
planeras öppna spår beroende på jakten.
§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG
På utställningen på SBK Falkenberg var det 34 hundar som var anmälda.
Det var svårt att få in anmälningar så anmälningstiden fick förlängas.
Det är klart med utställningarna för 2019 enligt följande:
30/11-2019 Halmstads Hundarena, som är bokat med Ingrid
Bergenblad Endicott) som domare.
Inför 2020 planeras utställningen i Falkenberg den 2/5 med Lena
Pettersson (Le Pet, s) som domare.
Inför Adventsutställningen den 28/11 har Ingrid Lundqvist (Glenriska)
vidtalas som domare. Mellby Hundhall kan vara ett alternativ till
Halmstad Hundarena. Ska undersökas.
Önskan av flitigare annonseringar inför kommande utställningar.
Intresset för ringträningar har varit dåligt inför utställningar och får utgå
tillsvidare.
§ 12 KOMMANDE AKTIVITETER
En kommande familjedag, Goldendagen, med olika aktiviteter ska
genomföras den 14 september. Plats: Falkenbergs Brukshundklubb. Tid
10-14.
Olika aktiviteter kommer att ingå: Rehabbana (Camilla Sjöberg SBK
Falkenberg), Viltspår, Rallylydnad, Apportering, Bokhund, Nose Work, ev
ska en tipspromenad inleda Goldendagen. se hemsidan och facebook.
2
Vandringar i Hallands vackra natur från norr till söder fortgår. Nästa
vandringar kommer ev äga rum i Falkenberg och Halmstad (Möllegård)
Se mer info på hemsidan och facebook.
En pysselaktivitet med tillverkning av aktiveringsleksaker kommer till
hösten. Helen och Katarina ansvarar för detta. Se vidare info på
klubbens hemsida.
Öppet spår planeras från viltspårgruppen längre fram. Se info på
hemsidan.
§13 ÖVRIGA FRÅGOR
Aimo har skapat en messingergrupp där styrelsens ledamöter ingår.
Brev till nyblivna goldenägare samt goldenägare, som är medlemmar,
har skickats för att bl a skapa intresse för Goldenklubben och dess
aktiviteter.
§ 14 NÄSTA MÖTE
29 september på Studiefrämjandets lokaler i Halmstad.
Den 12/1-20 planeras mötet äga rum i Falkenberg (Studiefrämjandets
lokaler, Stefan C ska göra en förfrågan)
§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE
Aimo avslutade mötet och tackade för visat intresse samt tackade
Stefan C för god smörgåstårta. Margareta tackade för
blomsteruppvaktningen .


Sekreterare, Ingrid Ekdahl

Justerare, Susanne Fendell


Ordförande, Aimo Olsson