Goldenklubben Halland

 

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2016-08-23

 

Närvarande: Margareta Elmelid, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Britt-Marie Aldén, Ann-Britt Jacobsson, Yvonne Sandberg, Helena Andersson, Ingrid Andersson, Jörgen Andersson

Plats: Hemma hos Ingrid och Jörgen

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Margareta hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och ett särskilt välkommen till Yvonne Sandberg och Helena Andersson.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Olsson

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN

Margareta har sänt ut information till övriga i styrelsen efter hand som den har inkommit bl.a. från klubbstyrelsen.

§ 6 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Ekonomiska resultatet från Club Show 2016 är positivt och resultatet redovisar en liten vinst. Förhoppningsvis får sektionen ett ekonomiskt bidrag från Studiefrämjandet, som då förbättrar resultatet ytterligare.

Sektionen har i nuläget en relativt god ekonomi.

Sektionen har till Skatteverket inbetalat 10 758: -SEK i arbetsgivar­- och social avgifter i samband med utbetalade arvoden vid apporteringslägret i Unnaryd föregående år.

Eva Wendt arbetar för att vi skall överklaga skatteverkets beslut angående arbetsgivaravgifter och sociala avgifter enligt ovan till högre instanser

 

 

§ 7 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG

Förslag till manuset för Golden Nytt nr 4 skall vara insänt senast den 20 oktober. Sektionen har sitt nästa möte den 26/10. Jörgen vidtalar redaktören för Golden Nytt att vi blir lite sena med vårt manus.

§ 8 HEMSIDAN

Aimo har tillsett att alla i styrelsen har fått knytning mellan den personliga mailadressen och sektionens nya domänadress.

Vi uppmanades att vara noga med att datera allt materiel som skall in på hemsidan för att kunna säkerställa att uppgifterna är aktuella.

§ 9 RAPPORT ANGÅENDE FACE-BOOK OCH SOCIALA MEDIER

Renny var inte närvarande.

§ 10 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Ann-Britt har haft ett möte med sin jaktkommitté och dragit upp riktlinjerna för höstens aktiviteter.

Öppen träning kommer att genomföras vid följande tillfällen 28/8, 10/9 och 24/9.

Vidare kommer ett träningstillfälle att genomföras i Fröböke den 8/10, som en jaktstig med träning i skogsterräng och i vatten. Begränsat antal deltagare.

Ytterligare träningstillfälle i Charlottenlund kommer att genomföras, men utan instruktör, där tanken är att deltagarna hjälps åt och tillsammans lägger upp träningen. Det kommer att finnas tillfälle för övernattning om så önskas. Information kommer senare att finnas på hemsidan.

§ 11 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG

Aimo kommer att lägga spår vid minst tre tillfällen om det finns intresse.

På vår hemsida kommer Aimo att lägga ut jakttiderna för höstens jakt på Ön.

Viltspår kommer att vara en aktivitet i samband med Goldendagen i Falkenberg.

§ 12 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Eva var inte närvarande. Mötet uppmanade Eva att så snart som möjligt genomföra ett kommittémöte med utställningskommittén. Till detta möte skall Yvonne Sandberg och Helena Andersson bjudas in.

Domarfrågan angående Adventsutställningen 2016 och domare till båda utställningarna 2017 diskuterades och frågan hänsköts till Eva.

 

 

§ 13 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG

Exteriör I kurs kommer att genomföras i sektionen regi under oktober månad och platsen kommer att vara FBK/SKK:s lokaler i Falkenberg.

Trimkurs är fortfarande ett önskemål att kunna genomföra. Madelene Runberg skall tillfrågas om hon kan leda kursen. Britt-Marie undersöker.

§ 14 KOMMANDE AKTIVITETER

 • Goldendagen kommer att genomföras den 3/9-2016 mellan kl. 10-15 på Falkenbergs Brukshundsklubb.
 • Följande aktiviteter kommer att erbjudas:
  • Ringträning
  • Viltspår
  • Apportering
  • Bokhund
  • Rallylydnad
  • Lotteri och försäljning
  • Margareta tillser att ett program med hålltider tas fram.
  • Alla funktionärer kommer att bjudas på förtäring i Brukshunds­klubbens café.
  • Årsmöte 2017 genomföras den 11/2-2017 kl.10.30 i SKK:s klubbstuga i Falkenberg.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR

Det diskuterades att ta fram ett ”Infoblad” angående sektionens verksamhet till bl.a. Goldendagen. Det beslutades att Ann-Britt och Johanna förslogsvis tar fram ett lämpligt underlag.

Klubbstyrelsen har tagit fram en ny stamtavlebok som sektionen kan få köpa in för 150: -SEK per styck vid köp av minst 10 stycken. Sektionen avvaktar om det finns något intresse för boken.

§ 16 NÄSTA MÖTE

Nästkommande styrelsemöten hålls:

26/10-2016 hemma hos Britt-Marie

10/1-2017 hemma hos Margareta

 

 

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE

Margareta avslutade mötet och tackade Ingrid och Jörgen för fikat.

Halmstad 2016-08-30

____________________________
Sekreterare, Ingrid Andersson

____________________________
Justerare, Margaretha Olsson

____________________________
Ordförande, Margareta Elmelid 

 

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2016-10-26

 

Närvarande: Margareta Elmelid, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Britt-Marie Aldén, Ann-Britt Jacobsson, Ingrid Andersson, Jörgen Andersson

Plats: Hemma hos Britt-Marie Aldén

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Margareta hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Britt-Marie

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Sektionen har i nuläget en något krympande ekonomi pga. släpande utgifter från Club Show 2016.

Vi väntar in ekonomisk ersättning för genomförda aktiviteter från Studiefrämjandet.

Eva Wendt arbetar vidare på vårt ärende hos Skatteverket, för att vi skall överklaga till högre instanser. Det finns ännu inget resultat i ärendet.

§ 6 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG

Förslag till manuset för Golden Nytt nr 4 skall vara insänt senast den 27 oktober 2016. I manuset skall ingå bl.a. Goldenkul efter jul den 8 jan-2017 och sektionens årsmöte den 11 feb-2017. Jörgen sänder över manuset till Margareta för granskning.

§ 7 HEMSIDAN

Aimo arbetar för att hålla hemsidan aktuell och att det finns möjlighet till ett lämpligt sätt att anmäla till Adventsutställningen.

Aimo tillser att informationen på hemsidan blir synkroniserad med facebook.

§ 8 RAPPORT ANGÅENDE FACE-BOOK OCH SOCIALA MEDIER

Renny var inte närvarande.

§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG

Ann-Britt har haft aktiviteter vid både Charlottenlund och Fröböke under hösten som har varit mycket uppskattade från alla deltagare.

Frågan om sektionen skall genomföra ett eventuellt apporteringsläger under 2017 bordlades och skall tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte i januari 2017.

§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG

Aimo har genomfört ett antal spår under hösten.

§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Eva var inte närvarande, men hade sänt över information angående sektionens Adventsutställning.

Eva skall tillsammans med utställningskommittén träffas den 14/11-2016 och dra upp de sista riktlinjerna inför utställningen.

Skånesektioners Club Show 2017 skall genomföras den 9 september 2017 och Eva meddelade att medlemmar i Hallandssektionen var välkomna att  hjälpa till som funktionärer.

§ 12 RAPPORT FRÅN UTBILDNINGSANSVARIG

Exteriör I kurs kommer inte att genomföras pga. för få anmälda deltagare.

Trimkurs är fortfarande ett önskemål att kunna genomföra, men sektionen återkommer vid ett senare tillfälle.

§ 13 KOMMANDE AKTIVITETER

 • Frågan om Goldenspecialen 2018 i sektion Hallands regi bordlades till nästa styrelsemöte i januri månad 2017. Alla i styrelsen uppmanades att läsa igenom förutsättningarna för Goldenspecialen i sektionshandboken innan nästa möte.

 

 • Årsmöte 2017 genomföras den 11/2-2017 kl.10.30 i SKK:s klubbstuga i Falkenberg.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Nytt RAS dokument är på väg ut och kan vara lämpligt att titta på i samband med årsmötet.

 

 

 

§ 15 NÄSTA MÖTE

Nästkommande styrelsemöten hålls:

10/1-2017 hemma hos Margareta

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE

Margareta avslutade mötet och tackade Britt-Marie för en god och trevlig fika.

Halmstad 2016-11-10

____________________________
Sekreterare, Ingrid Andersson

____________________________
Justerare, Britt-Marie Aldén

____________________________
Ordförande, Margareta Elmelid

 

12321650_238212983181480_9133397873539112035_n

Valberedning Sammankallande

Roland Samuelsson

Epost: valberedning@goldenklubbenhalland.se

Tfn: 0706238355,   0346 43075 

Är  du intresserad eller vet någon som du vill rekommendera för något uppdrag i sektionen tag kontakt med valberedningen

Vi behöver fler intresserade så är utställning Din grej, anmäl dig till Utställningsgruppen. 

Är viltspår något som låter spännande så anmäl dig  vi behöver vara fler och hunden gillar det.

Gillar Du att träna din hund gör det tillsammans Du behövs.

Valberedningen

Roland Samuelsson  Epost: valberedning@goldenklubbenhalland.se