Goldenklubben sektion Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2019-09-29

 

Närvarande: Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Ingrid Ekdahl, Helen Andersson, Stefan Cederhag, Stefan Lööw, Susanne Fendell, Marie Dahlqvist, Katarina Antonsson och Roland Samuelsson

Plats: Studiefrämjandets lokal i Halmstad

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Aimo hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Stefan Cederhag.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 VALBEREDNINGEN

Roland S från väckte frågan om nya representanter i styrelsen inför nästa år.

§ 6 RESUMÉ AV GOLDAGEN

Det var färre besökare detta år. Tyvärr fick NoseWork utgå då Matilda fått förhinder. Inför nästa år kan Camilla S från Falkenbergs BK, som är utbildad instruktör tänka sig visa NoseWork. En reporter från Hallands nyheter besökte Goldendagen och publicerade en artikel i Hallands Nyheter. Ekonomiskt sett gick klubben med ett litet minus denna dag. Ett förslag om att bestämma datum för år 2020s Goldendag, tidigare.

§ 7 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Margaretha lämnade en redovisning av ekonomin och sektionen har nu arbetat sig fram till en god ekonomi. Sektionens ärende hos Skatteverket har alltjämt inte fått någon lösning.

§ 8 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG

Förslag till manuset för Golden Nytt nr 4 2019 skall sändas in till redaktören senast 2019-10-20. I manus ska ingå information om Adventsutställningen den 30/11-19. Öppna träningar under hösten med anmälningar till jaktansvarig för tid och plats. Info om öppna viltspår, som beroende av jaktsäsongen, troligtvis sätter igång i slutet av oktober. Anmälan till spåren finns på vår hemsida.

Dessutom planeraras det för Vandringar i Hallands vackra natur. All info finns på klubbens hemsida samt facebook.

Info om Adventsutställningen den den 30/11-19 .

Planering av en pysseldag i november. Se hemsidan.

Under våren planeras en Aktivitetsdag med olika inslag av aktiviteter (lydnad, rallyträning mm). Förslag att via facebooksidan välja aktivitet som är intressant. Renny ansvarar. Info om dagen via hemsidan.

§ 9 HEMSIDAN

Aimo gör kontinuerligt justeringar på hemsidan och länkar via startsidan till olika aktiviteter. Renny hålls uppdaterad. Ett önskemål är att det ska bifogas mer foton med medföljande text för att göra informationen mer lockande.

§10 RAPPORT ANGÅENDE FACE-BOOK OCH SOCIALA MEDIER

Vår facebooksida är välbesökt med många besökande och uppdateras kontinuerligt. Texter och bilder skickas till Renny via messinger för att läggas in på facebookssidan.

§11 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG.

Det har varit bra uppslutning av deltagare vid de Öppna träningarna/rallyträningarna, som har hittills genomförts under våren/sommaren. Helen framförde att WT träningsdag varit mycket lyckad med 14 deltagande hundar och planeras återkomma till våren.

I fortsättningen ska man meddela Helen om deltagande i de öppna träningarna via telefon. Då får man tid och plats för träningen. Detta för att det ska bli lättare att planera plats och träning.

En pysseldag med tillverkning av aktivitetsleksaker mm till hunden planeras. Detta blir troligen en i söndag i nov. Plats ej bestämd. Bindande anmälan och en anmälningsavgift på 50.-/ deltagare swishas till Helen. Sedan tillkommer materialkostnader.

Goldenkul efter jul ska äga rum den 12/1-2020. Se via hemsidan om tid och plats. Helen och Katarina ansvarar.  

§ 12 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG

I höst planeras öppna spår beroende på jakten, troligtvis i slutet av okt. Anmälan via hemsidan. En kostnad av 150:- /spårtillfälle.

 

 

§ 13 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Utställningen på SBK Falkenberg var det 34 hundar, som var anmälda. Tyvärr krockade dagen med andra sektioners aktiviteter.

Det är klart med utställningen för 2019 enl följande:

30/11–2019 Halmstads Hundarena är bokat med Ingrid Bergenblad Endicott) som domare. Susanne har fått positivt besked från sponsorer.

Inför år 2020 planeras utställningar enl följande:

Utställning i Falkenberg den 2/5 med Lena Pettersson (LePet´s) som domare.

Inför Adventsutställningen den 28/11 har Ingrid Lundqvist (Glenriska) vidtalas som domare.

Önskan av flitigare annonseringar inför kommande utställningar via de sociala medierna.

Intresset för ringträningar har varit dåligt inför utställningar och får utgå tillsvidare.

Susanne betonade att det var viktigt att det upprättades en lista på olika ansvarsområden, på utställningsdagarna. Detta för att underlätta för de ansvariga.

§ 14 KOMMANDE AKTIVITETER

Vandringar i Halland från norr till söder fortgår. Tyvärr är det dålig uppslutning.  Se mer info på hemsidan och facebook var vandringen kommer att äga rum.

En pysselaktivitet med tillverkning av aktiveringsleksaker kommer att äga rum en söndag i nov. Helen och Katarina ansvarar för detta. En bindande anmälan och en anmälningsavgift av 50:- ,som swishas till Helen. Sedan tillkommer materialkostnader. Se vidare info på klubbens hemsida.

Öppet spår planeras från viltspårgruppen längre fram i höst. Se info på hemsidan.

§15 ÖVRIGA FRÅGOR

Messingergruppen där styrelsens ledamöter ingår fungerar bra. Bra med snabb kontakt.

Brev till nyblivna goldenägare samt nya goldenmedlemmar, har skickats för att bl a skapa intresse för Goldenklubben och dess  aktiviteter.

§ 16 NÄSTA MÖTE          

Nästa möte den 12/1-20 kl 16.00 ska äga rum i Falkenberg (Studiefrämjandets lokaler, Stefan C ska göra en förfrågan)

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE

Aimo avslutade mötet och tackade för visat intresse

Halmstad 2019-09-30

____________________________
Sekreterare, Ingrid Ekdahl

____________________________
Justerare, Stefan Cederhag

____________________________
Ordförande, Aimo Olsson

 

 

12321650_238212983181480_9133397873539112035_n

Valberedning Sammankallande

Roland Samuelsson

Epost: valberedning@goldenklubbenhalland.se

Tfn: 0706238355,   0346 43075 

 

 

GRK_logga_medel

Sekreterare

Ingrid Ekdahl

E-post:

 sekreterare@goldenklubbenhalland.se

Tfn: 0703552992

 

Här informerar vi om möten, träffar och annan info

 som inte är knutna till någon av våra specialområden