Goldenklubben Halland

 

 

bildloggGRKsv 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
Golden retrieverklubbens Sektion Halland 

Datum 2017-04-18 

 

 

Närvarande: Margareta Elmelid, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Ann-Britt Jacobsson, Stefan Cederhag, Susanne Fendell, Jörgen Andersson, Ingrid Andersson. 

Plats: Hemma hos Ann-Britt Jacobsson 

§ 1 MÖTET ÖPPNAS 

Margareta hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.  

§ 2 VAL AV JUSTERARE 

Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Olsson 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen kompletterades med punkten 3b, Byte av ordförande i sektionen.  Dagordningen fastställdes med detta tillägg. 

§3b BYTE AV ORDFÖRANDE I SEKTIONEN 

Margareta Elmelid träder tillbaka pga. personliga själ och Jörgen Andersson tar vid under den resterande tiden av verksamhetsåret 2017. 

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna 

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN 

Sektionens ekonomi är fortfarande något mager och men vi arbetar hårt för att förbättra vårt resultat. 

Det saknas fortfarande betalning för anmälningsavgifter till Club Show från en uppfödare. Margaretha har översänt ett antal påminnelser till den berörda uppfödaren och ärendet är nu överlämnat till huvudstyrelsen.  

Enligt uppgift i samband med Sektionsdagarna så framkom det att sektionen kan överlåta kostnader för sociala avgifter i samband med utbetalning av arvoden t.ex. till instruktörer. Uppgiften skall kontrolleras av kassören.   

Sektionen har fått tillbaka 4117SEK av totala kostnaden på 5117SEK för Sektionsdagarna 2017. Deltagare var Margareta Elmelid och Susanne Fendell. 

Årets deklaration är inlämnad till Skatteverket. 

Eva Wendt arbetar alltjämt vidare på sektionens ärende hos Skatteverket, men det har inte framkommit något nytt i frågan. 

§ 6 RAPPORT FRÅN INFORMATIONSANSVARIG 

Förslag till manuset för Golden Nytt nr 2 2017 skall vara insänt senast den 21 april 2017. I manuset skall ingå bl.a. Öppen träning, Viltspårkurs, Lydnad och apporteringsträning. Jaktstig där tid och plats meddelas senare. Start av en Exteriörkurs om intresse finns hos medlemmarna. Goldendagen den 3/9–2017 traditionsenligt på Brukshunsklubben i Falkenberg. 

§ 7 HEMSIDAN 

Aimo arbetar för att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad. Det skall inarbetas länkar till varje aktivitet för att underlätta för användaren. 

§ 8 RAPPORT ANGÅENDE FACE-BOOK OCH SOCIALA MEDIER 

Renny var inte närvarande, men Stefan informerade om läget på bl.a. vad som händer på facebook. Det noteras att det är uppgång på antalet ”Gilla” efter att sektionen har haft någon aktivitet. 

§ 9 RAPPORT FRÅN JAKTANSVARIG 

Ann-Britt har haft träningstillfällen i Fammarp och Påskaträning i Faurås med 14 deltagande hundar som har varit mycket uppskattade. 

Det kommer att ordnas träningsdag på Ärsta gård för lydnad och apportering med Katrin Lövmark från Hundens hus i Göteborg. 

Ann-Britt kommer att fortsätta med öppen träning där tid och plats aviseras via hemsidan. 

§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG 

Stefan informerade om att de är mitt inne i vårens viltspårkurs med 13 deltagare. Det kommer att kunna erbjudas skotträning för de medlemmar som så önskar. 

§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG 

Susanne och Eva har inte haft sitt överlämningsmöte ännu. 

Susanne har planerat in ett kommittémöte den 25/4–2017 för att slutplanera inför utställningen i Skottorp. 

Susanne och Eva kommer att åka till skånesektionen på planeringsmöte av deras Open Show 2017 den 17/5–2017. 

Vad som gäller för ”Novis-Bis” skall framgå i samband med allmän information angående utställningen, exempelvis på hemsidan. 

Barn med hund vid utställningen i Skottorp bedöms av Bitte Rosengren, kennel Lykkefunds. 

Anmälningstiden förlängs till den 25/4–2017 efter samråd med Johanna. 

Susanne har varit i kontakt med Royal Canin angående sponsring. 

§ 12 RAPPORT FRÅN SEKTIONSDAGARNA 

Margareta och Susanne informerade om deras upplevelser från Sektionsdagarna med fullmäktigemötet i Stockholm.  

Sammanfattningsvis var det inte ett av de bättre möten, men för Susanne del gav det en hel del nya erfarenheter. 

§ 13 KOMMANDE AKTIVITETER 

  • Utställning i Skottorp den 7 maj 2017 

  • Goldendagen den 3 september 2017 i Falkenberg 

 

§14 ÖVRIGA FRÅGOR 

Jörgen fick uppdraget att ta fram ett förslag, till nästa styrelsemöte, på en alkoholpolicy för sektion Halland. 

§ 15 NÄSTA MÖTE 

25/7 hos Susanne 

24/10 hos Margaretha o Aimo Olsson 

9/1 hos Ingrid o Jörgen 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE 

Jörgen avslutade mötet och tackade för visat intresse. Alla deltagare tackade Ann-Britt för en mysig och god kvällsmat. 

Margareta avtackades med blommor för sina stora insatser som ordförande i sektionen.  

 

Halmstad 2017-04-25 

____________________________ 
Sekreterare, Ingrid Andersson 

____________________________  
Justerare, Margaretha Olsson 

____________________________ 
Ordförande, Jörgen Andersson  

Goldenretriverklubben

blimedlem

Tryck på logon så kommer du till Golden RetiverklubbensHemsida med mer information om ur du kan anmäla och komma till rätt sektion.      

Är  du intresserad eller vet någon som du vill rekommendera för något uppdrag i sektionen tag kontakt med valberedningen

Vi behöver fler intresserade så är utställning Din grej, anmäl dig till Utställningsgruppen. 

Är viltspår något som låter spännande så anmäl dig  vi behöver vara fler och hunden gillar det.

Gillar Du att träna din hund gör det tillsammans Du behövs.

Valberedningen

Roland Samuelsson  Epost: valberedning@goldenklubbenhalland.se

 

12321650_238212983181480_9133397873539112035_n

Valberedning Sammankallande

Roland Samuelsson

Epost: valberedning@goldenklubbenhalland.se

Tfn: 0706238355,   0346 43075