Goldenklubben Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2017-02-11

 

Närvarande: Margareta Elmelid, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Ann-Britt Jacobsson, Stefan Cederhag, Renny Eelkema, Eva Wendt, Jörgen Andersson, Susanne Fendell, Johanna Lindgren, Anna Svensson.

 

Plats: Hallands kennelklubbs lokal, Falkenbergs Brukshundsklubb

 

§ 1 Röstlängden justerades utifrån medlemsregister av Margareta Elmelid.

§ 2 Jörgan Andersson valdes till årsmötets ordförande.

§ 3 Johanna Lindgren valdes till årsmötets sekreterare

§ 4 Till justerare, tillika rösträknare, för mötet valdes Stefan Cederhag och Renny Eelkema.

§ 5 Årsmötet hade blivit utlyst via Hallandssektionens hemsida, i Golden Nytt och på Hallandssektionens Facebooksida.

§ 6 Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes efter några revideringar. Margareta Elmelid reviderar texten och distribuerar ut igen.

§ 8 Margaretha Olsson gick igenom årsbokslutet, med resultat och balansräkning, som godkändes.

§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Förslag till verksamhetsplan för 2017 gicks igenom och godkändes. Gällande hundpromenader beslutades att dessa skulle fördelas över Halland, en per stad.

§ 11 Förslag till budget gicks igenom och fastställdes.

§ 12 Reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisor och övriga funktionärer fastställdes.

§ 13 Margareta Elmelid valdes till ordförande på 1 år. Till styrelseledamöter valdes Jörgen Andersson 1 år, Ann-Britt Jacobsson 1 år, Stefan Cederhag 2 år, Ingrid Andersson 2 år, Susanne Fendell 2 år. Till suppleanter valdes Aimo Olsson, Gunilla Knutsmark, Irene Zetterberg, alla på 1 år.

§ 14 Till revisor valdes Mats Jönsson.

§15 Till valberedning valdes Roland Samuelsson, ordförande, Renny Eelkema och Eva Wendt

§ 16 Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 13-15

§ 17 Inga ärenden har inkommit till årsmötet.

§ 18 Årsmötets ordförande redovisade handlingar till Goldenklubbens fullmäktigemöte.

1.    Motion om att klubbstyrelsen är beslutsfattande i RAS-frågor.

2.    Proposition angående nya stadgar.

§ 19 Under övriga frågor redovisade Ann-Britt Jacobsson att nuvarande RAS (2012-2016) skall utvärderas och man skall sätta upp nya strategier för kortsiktiga mål. Sektionerna har fått i uppdrag att lämna in synpunkter. Detta kommer att diskuteras på GRKs årsmöte.

§ 20 Avgående styrelseledamöter Eva Wendt och Britt-Marie Aldén avtackades med varsin blomma. Styrelsen tackad Margretha Olsson för den goda fikan. Därefter avslutades årsmötet.

Falkenberg 2017-02-12

 

___________________________
Ordförande, Jörgen Andersson

___________________________
Sekreterare, Johanna Lindgren

____________________________
Justerare, Renny Eelkema

____________________________
Justerare, Stefan Cederhag

styrelse 1 2017

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL Konstituerande STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2017-02-11

 

Närvarande: Margareta Elmelid, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Ann-Britt Jacobsson, Stefan Cederhag, Jörgen Andersson och Susanne Fendell

Plats: SKK:s klubbstuga i Falkenberg

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden hälsade alla i den nyvalda styrelsen hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AV ORFÖRANDE TILL MÖTET

Till ordförande för mötet valdes Margareta Elmelid.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE TILL MÖTET

Till sekreterare för mötet valdes Jörgen Andersson.

§ 4 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Ann-Britt Jacobsson.

§ 5 ARBETSFÖRDELNING FÖR FUNKTIONÄRER INOM STYRELSEN

Det beslutades att fördelning av funktionerna i styrelsen skall ha följande sammansättning:

 

Ordförande:                      Margareta Elmelid

Kassör:                                Margaretha Olsson

Sekreterare:                      Ingrid Andersson

Utställningsansvarig:     Susanne Fendell

Viltspåransvarig:               Stefan Cederhag

Jaktansvarig:                     Ann-Britt Jacobsson

Informations- och
utbildningsansvarig:        Jörgen Andersson

Webansvarig:                        Aimo Olsson

 

Suppleanter:           Gunilla Knutsmark

                                      Aimo Olsson

                                      Iréne Zätterberg

§ 6 SEKTIONSDAGAR 2017

Beslöts att Margareta Elmelid och Susanne Fendell skall representera sektion Halland vid kommande sektionsdagar i Upplands Väsby 25-26/3 2017. Margareta åtog sig att sköta de praktiska detaljerna som anmälan, bokning av biljetter etc.

 

§ 7 ÖVIGA FRÅGOR

Ann-Britt informerade om planerna för en endagsutbildning i apportering/lydnad. Kontakt är tagen med en instruktör, aktuella datum är 3/6 alt.10/6. Styrelse tyckte det lät intressant och uppdrog åt Ann-Britt att undersöka vidare. Eventuellt aktuellt att kunna erbjuda övernattning om vi skall ordna det som en träningshelg. Annons skall läggas ut på hemsidan och facebook.

Margaretha meddelade att de goldenprylar som för närvarande finns lagrade i Olssons garage, söker alternativa lokaler. Har någon annan i styrelsen möjlighet att överta detta?

§ 8 KOMMANDE MÖTESDAGAR (alltid kl 18:30)

 

18/4 hemma hos Ann-Britt Jacobsson

25/7 hemma hos Susanne Fendell

24/10 hemma hos Margaretha och Aimo Olsson

9/1-2018 hemma hos Ingrid och Jörgen Andersson

§ 9 MÖTET AVSLUTANDE

Ordförande tackade för uppmärksamheten och tackade för god fika Därefter avslutades mötet.     

 

Halmstad 2017-02-11

 

____________________________
Sekreterare, Jörgen Andersson

____________________________
Justerare, Ann-Britt Jacobsson
____________________________
Ordförande, Margareta Elmelid