Goldenklubben sektion Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2018
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2018-02-10

 

Närvarande: 14 Röstberättigade medlemmar och en åhörare.

Plats: Hallands Kennelklubbs lokaler i Falkenberg

§ 1 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Vid genomgång av röstlängden fastslogs att 14 stycken medlemmar var närvarande

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Till ordförande för mötet valdes Ann-Britt Jacobsson

§ 3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL SEKTETERARE PÅ MÖTET

Till sekreterare valdes Ingrid Andersson.

§ 4 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justerare valdes Helen Andersson och Maria Andersson.

§ 5 FRÅGAN OM MÖTET HAR BLIVIT BEHÖRIGEN UTLYST

Mötet har blivit utlyst i Golden Nytt, sektionens hemsida och via Facebook. Beslutades att mötet har blivit behörigen utlyst.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 7 FÖREDRAGANDE AV STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 OCH ÅRSBOKSLUT

Jörgen Andersson föredrog verksamhetsberättelsen och Margaretha Olsson föredrog bokslutet.

§ 8 FÖREDRAGANDE AV REVISORNS BERÄTTELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING

Margaretha Olsson föredrog revisorns berättelse. Beslut togs om att godkänna balans och resultaträkningen.

§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN     

Beslut fattades om att ge avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 

§ 10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

Verksamhetsplanen fastställdes. Det påmindes om vikten av att samordna tider för olika aktiviteter inom sektionen.

§ 11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Budgeten för 2018 fastslogs och överlämnas till den nya styrelsen.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN FÖR STYRELSEN, REVISOR OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER.

Beslutades att tidigare policy skall gälla för budgetåret 2018. Milersättning för egen bil fastställdes till 18,50 SEK per mil.

§ 13 VAL ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDARMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN

Beslut togs enligt valberedningens förslag.

Följande val beslutades:

Ordförande: Jörgen Andersson 1 år

Ordinarie ledarmot:

Margaretha Olsson 2 år (nyval)

Helen Andersson 2 år (nyval)

Ingrid Andersson 1 år (omval)

Ann-Britt Jacobsson 2 år (nyval)

Stefan Cederhag 1 år (omval)

 

Suppleanter:

Stefan Lööw 1 år

Aimo Olsson 1 år

Irene Zätterberg 1 år

Katarina Antonsson 1 år

Annelie Bengtsson 1 år

§ 14 VAL AV REVISOR

Till revisor valdes Mats Jönsson

§ 15 VAL AV VALBEREDNING

Till Valberedning valdes Roland Samuelsson (sammankallande), Renny Elkema och Eva Wendt.

§ 16 BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 13-15

Justerarna genomförde en justering av punkterna 13-15.

§ 17 BEHANDLING AV FRÅGOR SOM ANMÄLTS TILL STYRELSEN

Det har inte inkommit några frågor eller motioner till årsmötet.

 

§ 18 GENOMGÅNG AV HANDLINGAR TILL KLUBBENS FULLMÄKTIGEMÖTE

Handlingar till Golden Retrieverklubbens fullmäktigemöte i Stockholm den 18 mars 2018 gicks igenom.

Sektionen är berättigad att skicka två ledamöter till sektionsdag/fullmäktige den 17–18 mars 2018. Årsmötet beslutade att det skulle läggas ut på bl.a. sektionens hemsida att sektionsmedlemmar var hjärtligt välkomna att åka på sektionsdag/fullmäktige.

De har inkommit en motion till klubbstyrelsen vilken föredrogs och diskuterades. Motionen är insända av sektion Västerbotten.

Årsmötet beslutade följande:

Motionen skall avslås

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Det fanns inga övriga frågor.

§ 20 MÖTETS AVLUTNING

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avlutade årsmötet.

Sektionen framför ett särskilt tack till Britt-Marie Aldén som före årsmötet berättade på ett fängslande sätt om Bokhundsprojektet i allmänhet och i synnerhet om projektet i Falkenbergs kommun. Ett tack även till Johanna Lindgren som bidrog med en film om Bokhundsprojektet.

Ett tack till den avgående styrelseordföranden Margareta Elmelid för hennes stora insatser i styrelsearbetet under årens lopp och vi önskar att hon kommer att medverka på våra aktiviteter i framtiden.

Halmstad 2018-02-20

____________________________
Sekreterare, Ingrid Andersson

____________________________
Justerare, Helen Andersson

____________________________
Justerare, Maria Andersson

____________________________
Ordförande, Ann-Britt Jacobsson

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL Konstituerande STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2018-02-10

 

Närvarande: Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Ann-Britt Jacobsson, Stefan Cederhag, Renny Eelkema, Annelie Bengtsson, Helén Andersson, Katarina Antonsson, Stefan Lööw, Jörgen Andersson och Ingrid Andersson.

Plats: HKK:s klubbstuga i Falkenberg

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Jörgen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet som genomfördes direkt efter årsmötesförhandlingarna. Valet av styrelse är omedelbart justerat enligt separat bilaga.

§ 2 VAL AV SEKRETERARE

Ingrid valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Aimo Olsson.

§ 4 ARBETSFÖRDELNING FÖR FUNKTIONÄRER INOM STYRELSEN

Det beslutades att fördelning av funktionerna i styrelsen skall ha följande sammansättning:

Ordförande:                  Jörgen Andersson

Kassör:                         Margaretha Olsson

Sekreterare:                  Ingrid Andersson

Utställningsansvarig:        Susanne Fendell

Jaktansvarig:                 Ann-Britt Jacobsson

Viltspåransvarig:             Stefan Cederhag

Informationsansvarig:     Helen Andersson

Webbansvarig:               Aimo Olsson

Suppleanter:                  Katarina Antonsson, Irene Zätterberg, Aimo Olsson, Annelie Bengtsson och Stefan Lööw

Kassören är ensam sektionens firmatecknare.

                                  

                                  

                                  

                

§ 5 SEKTTIONSDAGARNA DEN 17 O 18 MARS 2018

Beslutades att det skall läggas ut information angående sektionsdagarna på hemsidan, om det finns någon eller några medlemmar, utanför styrelsen, som är intresserade av att åka som representanter från sektion Halland.

Annelie och Susanne kan tänka sig att representera sektionen om det finns möjlighet att lösa deras problem på det personliga planet. Svar lämnas så snart som möjligt till Margaretha, som i sin tur handlägger anmälan och betalning.

§ 6 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

Beslutades om datum och plats för kommande styrelsemöten under verksamhetsåret:

18 april kl. 18.30 hos Ingrid o Jörgen Andersson

8 augusti kl. 18.30 hos Ann-Britt Jacobsson

17 oktober kl. 18.30 hos Annelie Bengtsson

9 januari 2019 kl. 18.30 hos Margaretha o Aimo Olsson

§ 7 FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMAR I RESPEKTIVE KOMMITTÉ

Det beslutades att en förteckning skall upprättas över samtliga medlemmar som ingår i sektionens olika kommittéer.

Ann-Britt svarar för ”Jaktkommitté”

Stefan svarar för ”Viltspårkommitté”

Susanne svarar för ”Utställningskommitté”

Namn och mailadress skall ingå i redovisningen av de medlemmar som ingår i respektive kommitté. Jörgen är mottagare och sammanställer uppgifterna.

§ 8 BYTE AV BANK

Margaretha redovisade för-och nackdelar med nuvarande och eventuellt en ny bank. I dag har vi Nordea och ny bank skulle eventuellt bli Länsförsäkringar Bank.

Det beslutades att sektion Halland skall ansöka om ett eget Swish-konto som är knutet till sektionens bankkonto. Swish skall kunna användas som betalningsform i samband med våra olika aktiviteter.

Det beslutades att Margaretha får uppgiften att själv förhandla för sektionens räkning i frågan om att byta bank.

 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Hemsidan. Aimo skall så snart som möjligt uppdatera våran hemsida med aktuell information om den nya styrelsen. Alla styrelsemedlemmar och suppleanter som inte tidigare har varit med i styrelsen skall sända in mailadress, telefonnummer och en bild på er själva tillsammans med en hund.

Beslutades att innehållet på sektionens hemsida skall tas bort om det är äldre än tre år. Borttaget material sparas för framtiden på ett USB-minne som förvaras av Aimo.

Samverkan över sektionsgränserna. Ann-Britt skall undersöka med sektion Skåne om ett eventuellt samarbete inom Jakt och apporteringsträning. Stefan skall åter ta kontakt med sektion Småland om ett utbyte av viltspårträning och kurser i Trimning av hund.

§ 10 NÄSTA MÖTE

18 april kl.18.30 hos Ingrid o Jörgen på Skjutbanevägen 8A i Halmstad

§ 11 MÖTETS AVSLUTANDE

Jörgen avslutade mötet och tackade för visat intresse och hälsade alla nya medlemmar i styrelsen hjärtligt välkomna.

 

 

Halmstad 2018-02-12

 

____________________________
Sekreterare, Ingrid Andersson

____________________________
Justerare, Aimo Olsson

____________________________
Ordförande, Jörgen Andersson

Bilaga 1 årsmötet 2018

Bilaga till Protokoll 2018