Golden Retrieverklubben Halland

 GRK_logga_medel

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 
Golden retrieverklubben Halland 

Datum 20220220  

 

 

 

 1. MÖTETS ÖPPNANDE 
  Ordförande Helen Andersson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 1. JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
  Sammanlagt 11 röstberättigade medlemmar var närvarande. 

 1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET 
  Till mötesordförande valdes Helen Andersson (sittande). 

 1. MEDDELANDE OM STYRELSENS VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET 
  Till sekreterare valdes Ingrid Ekdahl. 

 1. VAL AV JUSTERARE 
  Till justerare tillika rösträknare valdes Jörgen Andersson och Johanna Lindgren. 

 1. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSNING 
  Mötet har blivit utlyst via sektionens hemsida och via Facebook. 

 1. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
  Dagordningen fastställdes. 

 1. FÖREDRAGANDE AV STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020, ÅRSBOKSLUT SAMT RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
  Helen Andersson föredrog verksamhetsberättelsen och Margaretha Olsson föredrog resultat och balansräkningen. 

 1. FÖREDRAGANDE AV REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BOKSLUT 

Margaretha Olsson föredrog revisorns berättelse. Beslut togs om godkännande av balans-      och resultaträkning samt bokslut. 

 1. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 
  Beslut fattades om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret. 

 1. STYRELSENS FÖRSLAG TILLVERKSAMHETSPLAN. 

Styrelsen föredrog sitt förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Denna godkändes och lades till handlingarna. 

 1. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR 
  Styrelsen föredrog sitt förslag till budget för kommande verksamhetsår, vilken godkändes och fastslogs. 

 1.  FASTSTÄLLANDE AV RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN FÖR STYRELSEN, REVISORER OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER. 

Regler ang. resekostnadsersättning till styrelse och revisorer och övriga funktionärer har ändrats från nuvarande 18:50 kr per mil till 31:00 kr. Belopp över 18:50 kr per mil är skattepliktiga. Det nya beloppet ska gälla fr o m 1 juli. Inga traktamenten ska utgå. 

 1.  VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
  Till ordförande valdes Helen Andersson 1år (omval) 
  Till ordinarie ledamöter:   

     Margaretha Olsson 1 år ( omval)  

     Aimo Olsson 1 år (omval) 

     Ingrid Ekdahl (innehar mandat, 1 år, omval) 

     Marie Dahlqvist ( 2 år, nyval)  

     Åsa Nilsson (2 år, nyval) 

     Leslie-Ann Bergqvist (2 år, nyval) 

     Suppleanter: 

     Katarina Antonsson ( 1år, omval) 

     Stefan Lööw (1 år, omval)      

     Susanne Fendell (1 år, omval) 

 
   15.  VAL AV REVISORER  
                   Till ordinarie revisor valdes Mats Jönsson 

   16.  VAL AV VALBEREDNING 
                   Till valberedningen valdes Eva Wendt (sammankallande) 

                    samt Katarina Antonsson 

   17. BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 14 – 16 

        Justerarna genomförde en justering av punkterna 14 – 16. 

   18. BEHANDLING AV FRÅGOR SOM ANMÄLTS TILL MÖTET 

       Det fanns inga övriga frågor. 

   19. GENOMGÅNG AV HANDLINGAR TILL KLUBBENS FULLMÄKTIGEMÖTE. 

Sektionen deltar med en ledamot samt en i reserv, till fullmäktigemötet den 26 mars 2022. 

   20. ÖVRIGA FRÅGOR 

Förslag att sprida ut sektionens aktiviteter över hela Halland för att fånga upp fler deltagare.  

        Information till valpköpare om sektionens aktiviteter. 

   21. MÖTETS AVSLUTNING. 

    Sektionen uppvaktade Aimo med en födelsedagsblomma.  

    Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

……………………………………………………………….. 

Helen Andersson,  Årsmötesordförande 

…………………………………………………………… 

Jörgen Andersson, Justerare  

……………………………………………………………….. 

Ingrid Ekdahl,  Sekreterare 

………………………………………………………………. 

Johanna Lindgren, Justerare 

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 
Golden retrieverklubbens Sektion Halland 

Datum 2022-02-20 

 

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Margaretha Olsson, Aimo Olsson, Leslie-Ann Bergqvist, Åsa Nilsson. 

Plats: HKK:s klubbstuga, Falkenberg  

§ 1 MÖTET ÖPPNAS 

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet, som genomfördes direkt  efter årsmötesförhandlingarna. Valet av styrelse är omedelbart justerat enligt separat bilaga. 

§ 2 VAL AV JUSTERARE 

Att justera dagens protokoll valdes Margaretha Olsson.  

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen fastställdes. 

§ 4 VAL AV KASSÖR. 

Till kassör valdes Margaretha Olsson  

§ 5 KLUBBENS FIRMATECKNARE 

Till klubbens firmatecknare valdes Helen Andersson och Margaretha Olsson  

§ 6 ARBETSFÖRDELNING FÖR FUNKTIONÄRER INOM STYRELSEN. 

Det beslutades att fördelningen av funktionärer i styrelsen skall ha följande sammansättning: 

Ordförande: Helen Andersson 

Kassör: Margaretha Olsson 

Sekreterare: Ingrid Ekdahl 

Utställningsansvarig: Leslie-Ann Bergqvist 

Jaktansvarig: Åsa Nilsson 

Viltspårsansvarig: --- 

Informationsansvarig: Ingrid Ekdahl 

Webbansvarig: Aimo Olsson 

Ledamot: Aimo Olsson 

Suppleanter: Katarina Antonsson, Stefan Lööw, Susanne Fendell 

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR. 

Att närvara vid sektionsdagarna den 28 och 29 mars utsågs: 

Helen Andersson och Leslie-Ann Bergqvist. 

 

§ 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN: 

Beslut om datum och plats för kommande styrelsemöten under verksamhetsåret. 

 

10/4 kl 14,00 på SKKs klubbstuga i Falkenberg 

3/7  kl 14,00 på Stora Berg, Getinge 

9/10  kl 14,00 (ej bestämt) 

2023  jan ?? 

 

§ 9 MÖTETS AVSLUTNING: 

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Halmstad 20220220 

 

------------------------------------- 

Sekreterare, Ingrid Ekdahl 

-------------------------------------- 

Justerare, Margaretha Olsson 

--------------------------------------- 

Ordförande, Helen Andersson