Goldenklubben sektion Halland
 GRK_logga_medel

 

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Golden retrieverklubben Halland

Datum 20210221

 

 

 

 

 

 

 1. 1.      MÖTETS ÖPPNANDE
  Ordförande Helen Andersson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 1. 2.      JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
  Sammanlagt 9 röstberättigade medlemmar var närvarande.
 2. 3.      VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
  Till mötesordförande valdes Ann-Britt Jacobsson.
 3. 4.      MEDDELANDE OM STYRELSENS VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
  Till sekreterare valdes Ingrid Ekdahl.

 

 1. 5.      VAL AV JUSTERARE
  Till justerare tillika rösträknare valdes Aimo Olsson och Susanne Fendell.
 2. 6.      MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSNING
  Mötet har blivit utlyst via sektionens hemsida, via Facebook.
 3. 7.      FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
  Dagordningen fastställdes.
 4. 8.      FÖREDRAGANDE AV STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020, ÅRSBOKSLUT SAMT RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
  Ann-Britt Jacobsson föredrog verksamhetsberättelsen och Margaretha Olsson föredrog resultat och balansräkningen.
 5. 9.      FÖREDRAGANDE AV REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BOKSLUT

Margaretha Olsson föredrog revisorns berättelse. Beslut togs om godkännande av balans-      och resultaträkning samt bokslut.

 1. 10.  FRÅGA OM ANSVARSFRIHET
  Beslut fattades om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.
   
 2. 11.  STYRELSENS FÖRSLAG TILLVERKSAMHETSPLAN.

Styrelsen föredrog sitt förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Denna            godkändes och lades till handlingarna.

 1. 12.  STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
   Styrelsen föredrog sitt förslag till budget för kommande verksamhetsår, vilken godkändes och  fastslogs.

 

 1. 13.   FASTSTÄLLANDE AV RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN FÖR STYRELSEN, REVISORER OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER.

 Styrelsen föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till styrelse och revisorer  och övriga funtionärer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten ska utgå.

 1. 14.   VAL AV ORDFÖRANDE, ORDINARIE LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER
   Till ordförande valdes Helen Andersson 1år (omvall)
   Till ordinarie ledamöter:  

     Margaretha Olsson 1 år ( omval)

     Aimo Olsson 1 år (omval)

     Ingrid Ekdahl (innehar mandat, 2 år, omval)

     Susanne Fendell (innehar mandat, 2 år, omval)

     Stefan Cederhag (innehar mandat, 2 år, omval)

     Kristina Privér (nytt mandat, 2 år nyval)

     Suppleanter:

     Stefan Lööw (1 år, omval)

     Katarina Antonsson ( 1år, omval)

     Marie Dahlqvist (innehar mandat, 1 år, nyval)


           15.  VAL AV REVISORER
                   Till ordinarie revisor valdes Mats Jönsson
 

           16.  VAL AV VALBEREDNING
                 Till valberedningen valdes Eva Wendt (sammankallande)

                  samt Jörgen Andersson

           17. BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING AV PUNKTERNA 14 – 16
                 Justerarna genomförde en digital justering av punkterna 14 – 16.

 

           18. BEHANDLING AV FRÅGOR SOM ANMÄLTS TILL MÖTET

      Det fanns inga övriga frågor.

 

19. GENOMGÅNG AV HANDLINGAR TILL KLUBBENS FULLMÄKTIGEMÖTE.

Motion från Sektion Skåne/Bleking rörande höjning av anmälningsavgiften till Open Show. Höjningen skulle vara från 180 kr till 200 kr. Sektionen stödjer motionen om ökningen.

En motion från SSRK Väst ang stambokföra resultat på Working Test. Årsmötet tog inte ställning.

Sektionen deltar med en ledamot samt en i reserv, till det digitala fullmäktigemötet den 21 mars 2021.

20. ÖVRIGA FRÅGOR

Eva Wendt lyfte frågan om funktionsbeskrivning. Sektionen skulle stå som anordnande. Eva skulle ansvara för alla kontakter och upplägget.  Detta kommer att diskuteras och beslutas av styrelsen.

 

           21. MÖTETS AVSLUTNING.

                  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

………………………………………………………………..

Ann-Britt Jacobsson,  Årsmötesordförande

 

……………………………………………………………

Aimo Olsson, Justerare

 

 

………………………………………………………………..

Ingrid Ekdahl,  Sekreterare

 

……………………………………………………………….

Susanne Fendell, Justerare

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2020-02-09

 

Närvarande: Helen Andersson, Margaretha Olsson, Aimo Olsson, Ingrid Ekdahl, Susanne Fendell, Kristina Privér, Marie Dahlqvist.

Plats: Digitalt via Zoom

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet, som genomfördes direkt  efter årsmötesförhandlingarna. Valet av styrelse är omedelbart justerat enligt separat bilaga.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Aimo Olsson.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 VAL AV KASSÖR.

Till kassör valdes Margaretha Olsson

§ 5 KLUBBENS FIRMATECKNARE

Till klubbens firmatecknare valdes Helen Andersson och Margaretha Olsson

§ 6 ARBETSFÖRDELNING FÖR FUNKTIONÄRER INOM STYRELSEN.

Det beslutades att fördelningen av funktionärer i styrelsen skall ha följande sammansättning:

Ordförande:                    Helen Andersson

Kassör:                          Margaretha Olsson

Sekreterare:                   Ingrid Ekdahl

Utställningsansvarig:       Susanne Fendell

Aktivitetsansvarig:          Kristina Privér

Viltspårsansvarig:           Stefan Cederhag

Informationsansvarig:     Ingrid Ekdahl

Webbansvarig:               Aimo Olsson

Ledamot:                        Aimo Olsson

Suppleanter:                  Stefan Lööw, Katarina Antonsson, Marie Dahlqvist

 

 

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR.

Att närvara vid sektionsdagarna den 21 mars utsågs:

Susanne Fendell, Helen Andersson (reserv)

 

§ 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN:

 

Beslut om datum för kommande styrelsemöten under verksamhetsåret.

 

25/4  kl 11,00 (digitalt)

1/8    kl 11,00 (ev digitalt)

10/10 kl 11,00 (ev digitalt)

 

§ 9 MÖTETS AVSLUTNING:

 

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 

 

Halmstad 20210221

 

 

 

-------------------------------------

Sekreterare, Ingrid Ekdahl

 

 

--------------------------------------

Justerare, Aimo Olsson

 

 

---------------------------------------

Ordförande, Helen Andersson