Golden Retrieverklubben Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 20220703

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Aimo Olsson, Margaretha Olsson och Marie Dahlqvist

Plats: Hos Margaretha och Aimo Olsson i Frösakull

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Margaretha Olsson

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll hade skickats ut till styrelsen via mail. Inget att anmärka på och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubben har god ekonomi.

§ 6 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG.

Listor över sektionens medlemmar har börjat skickas ut månadsvis till de olika sektionerna.

§ 7 RAPPORT OM HEMSIDAN

Hemsidan uppdateras så snart det händer något nytt. Nya rapporter och annan information från SKK uppdateras kontinuerligt.

§ 8 RAPPORT OM FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER

Facebooksidan uppdateras kontinuerligt. Åsa Nilsson är nyinsatt admin tillsammans med Aimo. Gammal facebooksida med apportering/träning ska släckas ner. Aimo tar kontakt med Johanna Lindgren. Intressanta skrivelser från andra sektioner eller SSRK läggs in på sidan.

§ 9 RAPPORT FRÅN AKTIVITETSANSVARIG

Ingen rapport om vårens aktiviteter, då Åsa var förhindrad att närvara.

 

§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Leslie-Ann har skickat in önskemål om domare. Har ej fått svar. Till vår adventsutställning den 27/11 har Sandra Malmborg Velvetdal´s önskats som domare 1. Som reserver står Lena Pettersson Le Pet´s och Åsa Cederlund Sunny Delight. Helen ska sammankalla utställningskomittén så att funktionärsbiten blir fixad i god tid.

§ 11 FÖRSLAG PÅ KOMMANDE AKTIVITER UNDER SOMMAREN/HÖSTEN.

Inga förslag på aktiviteter under sommaren. Blir det spontanaktivitet skrivs det på facebook/hemsidan.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

Stor vikt ska läggas på att vidtala funktionärer till våra utställningar i god tid.

§ 14 NÄSTA MÖTE          

Nästa möte blir den 9/10 kl 14.00 i Studiefrämjandets lokal i Halmstad.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDES

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Halmstad 20220703

________________________________

Sekreterare, Ingrid Ekdahl                              

________________________________

Justerare, Margaretha Olsson

________________________________

Ordförande, Helen Andersson

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 20221009

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Susanne Fendell och Marie Dahlqvist

Plats: Hos Ekdahls, Storbåtsvägen, Halmstad

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Susanne Fendell

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll hade skickats ut till styrelsen via mail. Inget att anmärka på och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubben har god ekonomi. En del utgifter inför kommande utställningar samt försäkringar.

§ 6 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG.

Till Goldennytt ska info om ”Goldenkul efter jul” den 8/1-23 annonseras. Plats blir Annies gård. Även info om kommande årsmöte den 19/2-23. Lokal för årsmötet kommer att informeras på hemsidan/fb.

§ 7 RAPPORT OM HEMSIDAN

Info om kommande utställning samt tillhörande anmälningsblankett finns på hemsidan. Rapporter och annan information från SKK uppdateras kontinuerligt. Hemsidan uppdateras så snart det händer något nytt.

§ 8 RAPPORT OM FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER

Facebooksidan uppdateras kontinuerligt. Åsa Nilsson är admin tillsammans med Aimo. Angelägen info på fb länkas till hemsidan.

 

§ 9 RAPPORT FRÅN AKTIVITETSANSVARIG

Olika aktiviteter har förekommit under våren under ett antal tillfällen, De innehöll apportering, viltspår och rallylydnad. Bra uppslutning av nya och gamla medlemmar. Under senhösten kommer nya aktiviteter såsom rallylydnad och vardagslydnad samt ett tillfälle med apportering att ske. Exakt datum och plats meddelas via hemsidan /fb/kalendern.

§ 10 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Till vår adventsutställning på Hundaktivitetscenter i Genevad den 26/11 är Marie Ullati, Honeytaste, domare. Det missades att annonseras i senaste Golden Nytt, men annons finns däremot på facebook och hemsidan. Där finns även tillhörande anmälningsblankett. Helen ska sammankalla utställningskommittén så att funktionärsbiten blir fixad. Ringsekreterare är Maria Andersson och inrop Rickard Ytterström (kan ev bli Karin Fredholm.)

§ 11 FÖRSLAG PÅ KOMMANDE AKTIVITER UNDER HÖSTEN.

Förslag på aktiviteter under november planeras att bli ett tillfälle med rallylydnad och vardagslydnad på Falkenbergs BK samt ett tillfälle under december med apportering. Datum och plats ej bestämt.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

Eftersom det har varit svårt att få till engagemang inom sektionen ska Helen undersöka med valberedningen hur många personer det behöver ingå i en styrelse.

ÅRSMÖTE Vårt årsmöte blir den 19/2-2023 kl 14.00 Plats: HKKs lokal i Falkenberg.

§ 13 KOMMANDE MÖTE   

Nästa styrelsemöte blir den 8/1-23  efter aktiviteten ”Goldenkul efter Jul”. Vi planerar att träffas i en lokal på Annies gård.

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDES

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 Halmstad 20221009

________________________________

Sekreterare, Ingrid Ekdahl                             

________________________________

Justerare, Susanne Fendell

________________________________

Ordförande, Helen Andersson