Goldenklubben sektion Halland
 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2021-04-25

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Susanne Fendell, Kristina Privér

Plats: Digitalt via Zoom.

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Susanne Fendell.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll hade skickats ut till styrelsen tillsammans med dagordningen. Inget att anmärka på och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubben har god ekonomi. Utgifter för Zoom.

§ 6 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG.

Glädjande är att vi har fått ett antal nya medlemmar i Sektion Halland. Inslagen om sektionens aktiviteter i Golden Nytt är mycket sparsamt.  Vi avvaktar nya direktiv från FHM ang restriktioner under våren.

§ 7 RAPPORT OM HEMSIDAN

Hemsidan fungerar bra och uppdateras så snart det händer något nytt om pandemin. Om det kommer någon skrivelse från andra sektioner eller SSRK, som kan vara av intresse för medlemmarna, läggs det in på hemsidan.

§ 8 RAPPORT OM FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER

Facebooksidan är fungerar bra och uppdateras kontinuerligt.                      Intressanta skrivelser från andra sektioner eller SSRK läggs in på sidan. Klubbens messingergrupp fungerar mycket bra med snabb kontakt mellan styrelsemedlemmarna.

 

§ 9 RAPPORT FRÅN AKTIVITETSANSVARIG

Kristina Privér önskar ej vara ansvarig men är gärna behjälplig vid aktiviteter. Helen Andersson blir aktivitetsansvarig. Ändras på hemsidan. Inga aktiviteter pågår för nuvarande.

§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG

Det har inte förekommit några viltspår under rådande pandemi. Inför kommande viltspår kommer koncentrationen ligga på golden, inte så mycket på andra raser.

§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Vi hoppas att kunna genomföra vår adventsutställning den 27/11. Byte till Genevads hundaktivitetscenter från Mellby Hundarena diskuterades. Susanne har kollat upp kostnaden för hyran i Genevad. Kostnader för hel hall 8000:- ,Lady, Lufsen och Ludde 6000:- (allt utom NW lokal) och Lady och Lufsen (2 lokaler då agilitylokalen inräknas ej) 4400.- Avvaktar lite till innan beslut fattas.

Ev kommer vi att ändra utställningen till att vara exteriörutställning och då kunna använda Mellby Hundarena. Vi avvaktar tillsvidare. Domare på utställningen blir Ingrid Lundqvist,  kennel Glennriska.

§ 12 RAPPORT OM KOMMANDE AKTIVITETER.

Under pågående pandemi är det omöjligt att i nuläget bestämma kommande aktiviteter. Ev en aktivitetsdag för de nya golden medlemmarna diskuterades. Då skulle det innehålla olika aktiviteter för att skapa ett vidare intresse för rasens möjligheter.

En förfrågan om hjälp vid apporteringsträning ska göras. Christer Danielsson ska tillfrågas om han vill hjälpa till.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor. Vid behov kan ordföranden kalla till ett extra styrelsemöte då viktiga frågor behöver behandlas.

§ 14 NÄSTA MÖTE          

Nästa möte blir den 1/8-21 (digitalt via Zoom??). Tid meddelas senare.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDES

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 Halmstad 20210425

       ___________________________

Sekreterare, Ingrid Ekdahl     Justerare Susanne Fendell

 bildloggGRKsv

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Golden retrieverklubbens Sektion Halland

Datum 2021-08-01

 

Närvarande: Helen Andersson, Ingrid Ekdahl, Aimo Olsson, Margaretha Olsson, Marie Dahlqvist

Plats: Stora Berg, Getinge

§ 1 MÖTET ÖPPNAS

Helen hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Till justerare valdes Margaretha Olsson

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll har skickats ut till styrelsen tidigare. Inget att anmärka på och lades med ett godkännande till handlingarna.

§ 5 RAPPORT FRÅN KASSÖREN

Klubben har god ekonomi. Sektionsbidrag har inkommit.

§ 6 RAPPORT FRÅN INFOANSVARIG.

Inslagen om sektionens aktiviteter i Golden Nytt är p g a rådande pandemi mycket sparsam.  Vi avvaktar hela tiden direktiv från FHM. Familjedagen den 4/9 är inställd p g a det rådande läget. Vi hoppas kunna genomföra vår Adventsutställning den 27/11 i Genevads hundaktivitetscenter.

 § 7 RAPPORT OM HEMSIDAN

Hemsidan fungerar bra och uppdateras så snart det händer något nytt. Om det kommer någon skrivelse från andra sektioner eller SSRK, som kan vara av intresse för medlemmarna, läggs det in på hemsidan.

§ 8 RAPPORT OM FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER

Facebooksidan uppdateras kontinuerligt med bilder och texter. Intressanta skrivelser från andra sektioner eller SSRK läggs in på sidan. Styrelsens messenger grupp fungerar mycket bra med snabb kontakt mellan medlemmarna.

§ 9 RAPPORT FRÅN AKTIVITETSANSVARIG

Helen Andersson är aktivitetsansvarig. 2 st ”Öppna träningar” har genomförts under våren på olika platser. Förslag om ett namnbyte på aktiviteten till ”Hundpromenad med aktiviteter”, då fler medlemmar ska kunna känna att de vill delta. Anmälan ska ske till Helen, via telefon, som bestämmer tid och plats. Träffarna kommer att genomföras på olika platser. Träffarna återupptas efter v 36. Info om tid och plats meddelas senare för att införas på fb och hemsidan.

§ 10 RAPPORT FRÅN VILTSPÅRANSVARIG

Något viltspår kan ev äga rum under hösten. Allt beror på rådande pandemiläge och älgjakt.

§ 11 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Vi hoppas att kunna genomföra vår adventsutställning den 27/11.   Lokal blir Genevads hundaktivitetscenter. Annons är inskickad till Goldennytt. Anmälningsavgiften är höjd från 180 kr till 200 kr. Domare blir Ingrid Lundqvist, Kennel Glennriska. Nästa år, 2022:s utställningsdatum är 7/5 samt 26/11. Domarförfrågan är inskickad och tilldelning kommer längre fram.

§ 12 RAPPORT OM KOMMANDE AKTIVITETER.

Under pågående pandemi är det i nuläget osäkert att bestämma kommande aktiviteter. Förslag om en pysseldag för tillverkning av aktiveringsleksaker. Lämplig lokal ska undersökas. Även en träff ang information om förebyggande rehab-och hundsjukvård. Anna G och Lisa G från Hallands Hundsim & Rehab AB ska tillfrågas.

En förfrågan om extern hjälp vid apporteringsträning för oerfarna och mindre erfarna medlemmar ska göras. Christer Danielsson ska tillfrågas.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Den 28-29/8 ska en Funktionsbeskrivning för golden äga rum. Eva Wendt är ansvarig. Detta är för först och främst för Evas valpkullar.

§ 14 NÄSTA MÖTE          

Nästa möte blir den 10/10-21. Plats och tid meddelas senare.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDES

Helen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 Halmstad 20210801

        ___________________________

Sekreterare, Ingrid Ekdahl  Justerare, Margaretha Olsson